podklad
Čistému vše čisté telefon Kontaktujte nás
+420 566 621 875

Politika kvality

Jako ředitel společnosti PaČ - Prádelna a čistírna, s.r.o. si uvědomuji prvořadý význam budování a následného udržování kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery. Tyto vztahy chci vždy budovat na důvěře, solidnosti, spokojenosti a rovnocenném partnerství. V rámci systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 definuji v souladu s posláním a filosofií společnosti pro léta 2020–2022 následující politiku kvality, která je závazná pro mě i všechny mé spolupracovníky.

Spokojený zákazník je opodstatněním naší existence. Profesionalita a partnerství s ním jsou nejlepší způsob k zajištění a uspokojování jeho očekávání, potřeb, přání a požadavků, proto je kvalita našich produktů a služeb naším nejvyšším cílem.
Naše společnost musí být zákazníky hodnocena jako spolehlivá, rychlá, operativní a flexibilní. Služba zákazníkovi musí být splněna vždy bez odkladu, v nejkratším možném termínu a v nejvyšší možné kvalitě.

Neustále se učíme a zlepšujeme. Zákazník má právo získat produkt nebo službu, které jsou nejen připraveny ve vysoké kvalitě, včas a přesně podle jeho požadavků, ale které jsou i nejlepší v oboru. Vždy citlivě sledujeme aktuální potřeby zákazníka, a je naší profesní ctí rychle reagovat na změnu jeho potřeb.

V naší společnosti jsou pro mě nejcennějším zdrojem spolupracovníci. Trvale usiluji o jejich rozvoj a podporuji jejich pracovitost, vstřícnost, týmovou spolupráci založenou na sdílení lidských hodnot a společných vizí do budoucnosti.

My všichni v naší společnosti trvale rozvíjíme a upevňujeme vztahy se všemi dodavateli, kteří pochopili, že přímo ovlivňují kvalitu našich produktů a služeb a plní své závazky včas a v požadovaném standardu.

Společné vize a hodnoty jsou tím, co spojuje jednotlivé pracovníky do sehraného a fungujícího týmu a zároveň i společnost PaČ - Prádelna a čistírna, s.r.o. jako celek. Dodržujeme legislativní a jiné požadavky a aplikujeme je do chodu celé společnosti. V naší společnosti očekávám od svých spolupracovníků a partnerů takové vlastnosti, které povedou k dosažení našich společných cílů. Spokojenost všech účastníků vztahu bude přirozeným výsledkem symbiózy mezi růstem společnosti PaČ - Prádelna a čistírna, s.r.o. a lidmi, kteří jej vytvářejí.

Politika let 2020-2022 vyjadřuje odhodlání budovat skupinu spokojených zákazníků, kteří díky komplexním a kvalitním službám společnosti PaČ - Prádelna a čistírna, s.r.o. budou trvale realizovat své konkurenční výhody a dlouhodobě dosahovat vedoucích postavení na svých trzích.

Jako ředitel společnosti očekávám od vás, svých spolupracovníků, nejen plnou angažovanost při plnění pracovních úkolů a při dodržování zásad trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení kvality, ale také očekávám, že budete respektovat filosofii a poslání společnosti, a proto se zavazuji:

  • podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů,
  • vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky kvality,
  • být vždy ve vašem čele.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společnosti PaČ - Prádelna a čistírna, s.r.o. a je pravidelně přezkoumána tak, aby odpovídala potřebám a aktuálnímu stavu společnosti a vedla k neustálému zlepšování.

1.1. 2020 Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Hrad

ředitel společnosti